תקנון

מבוא

  • אישור תקנון זה במלואו מהווה תנאי מוקדם לרישום באתר, להשתתפות בפעילות (סדנא/ קורס/ חוג וכיו"ב). עצם ההרשמה באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח ו/או הנרשם ו/או הגולש לעיל ולהלן: "הלקוח", לבין החברה.
  • חברת ארטורה אמנות עיצוב חוויה בע"מ, הינה המפעילה של האתר, לעיל ולהלן: "החברה" ו/או "בעלי האתר", מכבדת את פרטיותו של הלקוח ומתחייבת לשמור על פרטיותו באתר.
  • החברה  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על הרשמות שיבוצעו לאחר השינוי.
  • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
  • בכל שאלה או בירור לגבי ההרשמה ניתן לפנות אל נציגי החברה בטלפון: 09-7411554.
 1. כללי
  • באתר מוצגות פעילויות בתחום העיסוק של החברה. רשאים לרשום ולהתחייב, מי שמלאו להם 18 שנים ושברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
  • הגלישה באתר ו/או רישום להשתתפות בפעילות, מהווה את הסכמת הלקוח מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה, הלקוח מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מהלקוח את ההרשמה באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול  דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 1. רישום לפעילויות
  • ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לפעילות באתר, בעלי האתר יבקשו מהגולש רק את המידע הנחוץ במישרין להרשמה.
  • החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
 1. דיוור ישיר
  • בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר ו\או החברה ו\או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
  • מידע כזה ישוגר אליךרק אם נתת הסכמה מפורשת לכך בעת ההרשמה ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בפניה בכתב לחברה.
  • החברה מתחייבת להשאיר את פרטיך חסויים ולא להעבירם לגופים אחרים.
 1. ההרשמה או התשלום
  • האתר מאפשר הרשמה נוחה, קלה ובטוחה לפעילות באמצעות האינטרנט.
  • ההרשמה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
  • לאחר אישור ההרשמה על ידי חברת האשראי הרוכש יקבל הודעת דואר אלקטרוני המאשרת ההרשמה והתשלום.
  • המחירים המוצגים כוללים מע"מ על-פי דין.
 1. מדיניות ביטולים והחזרה
  • החברה, על פי שיקול דעתה בלבד, תהא רשאית לבטל הרשמה. במקרה כזה יוחזרו דמי ההרשמה במלואם.
  • ביטול הרשמה מצד הלקוח, ייעשה באמצעות פניה לחברה בדרכי ההתקשרות המופיעים באתר ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.
  • בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשע"א-2010 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל את הרשמתו בהודעה בכתב, תוך 14 ימים מיום ההרשמה ועד 14 ימים לפני מועד תחילת הפעילות, יבוצע החזר מלא של הסכום ששולם בניכוי דמי ניהול על סך 15 ש”ח.
  • בביטולים שלא על פי חוק הגנת הצרכן יחול ההסדר הבא:
 • במקרה של ביטול של עד שבועיים לפני המפגש – יבוצע החזר מלא של הסכום ששולם בניכוי דמי ניהול על סך 15 ש”ח.
 • במקרה של ביטול בין פחות מ 14 ימים ועד ליומיים לפני קיום הפעילות – יבוצע החזר של 50%.
 • בביטול יומיים לפני הפעילות ובאותו יום לא יבוצע כל החזר אך תינתן הנחה להרשמה לפעילות נוספת בהנחה של 20%.
 • במידה ונרשמתם ואינכם יכולים להגיע, ניתן יהיה, בתיאום אתנו, להעביר את ההשתתפות בפעילות למשתתף אחר.
 • בכל מקרה של ביטול יש לעשות זאת בשליחת הודעה כתובה למייל המזכירות: office@arthura.org
 • מדיניות ביטול לנרשמים לסדרה.
  מי שמבטל אחרי השיעור הראשון, יבוצע החזר מלא של הסכום ששולם בניכוי דמי ההשתתפות לשיעור הראשון ועוד 20%.
  מי שמבטל במחצית הראשונה של הסדנה (פחות מחצי ממספר המפגשים), יבוצע החזר של מחצית הסכום ששולם.
  מי שמבטל במחצית השנייה של הסדנה (מעל חצי ממספר המפגשים), לא יבוצע כל החזר.
 1. אבטחת מידע
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא מורשה.
 1. הגבלת אחריות.
  • הפעילויות באתר מוצגות בתום לב, ואין בהצגתן משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיין של הפעילויות.
  • החברה לא תישא במישרין או בעקיפין, במפורש או מכללא, באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך להירשם באתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף  אשר נגרם עקב שימוש באתר.
 1. בעלות ושמירה על זכויות
  • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, מותגים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. לקוח ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
 1. סמכות שיפוט
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בנתניה בלבד.
  • על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970
  • בלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

הרשמה נעימה

חנות הגלריה - בקרוב

עיצובים ויצירות מקוריות
מכירה במקום לקידום היצירה הישראלית